Kvalitet och miljö

Miljöarbetet inom Ottobock bedrivs ansvarsfullt samt aktivt i syfte att motverka negativa effekter på det ekologiska systemet. I vår verksamhet ska, i möjligaste mån, miljöanpassade och resurssnåla produkter och arbetsmetoder användas.

Vi prioriterar material som kan återanvändas eller återvinnas. Vi prioriterar också leverantörer som kan påvisa att de aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.

Vi vill sätta standarden för kvalitet
Vårt ledningssystem är uppbyggt för att förenkla arbetet, säkra kvaliteten och säkerställa nöjda kunder.

Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy är levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

Otto Bock Scandinavia AB är ISO-certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015. Ottobocks produkter är CE-märkta och klassade som medicintekniska produkter enligt Medical Devices Directive MDD 93/42 EEC.

Den kompetens och erfarenhet som finns inom vår verksamhet och inom koncernen ger oss en grund att stå på i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra både tjänster och produkter. Vi vill fortsätta att sätta standarden för kvalitet.


ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Den innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

ISO 14001

Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 kan vi identifiera och systematiskt minska vår påverkan på miljön. Standarden ger oss stöd i arbetet med att utveckla våra arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.