Kvalitet & Miljö

Miljöarbetet inom Otto Bock Scandinavia AB bedrivs ansvarsfullt och aktivt för att motverka negativa effekter på det ekologiska systemet.

Vi vill sätta standarden för kvalitet

Kvalitetsarbete associeras ofta med något som är resurskrävande och som dessutom fordrar tung administration. På Ottobock har vi tänkt precis tvärtom. Vårt kvalitetssystem är uppbyggt för att förenkla arbetet, säkra kvaliteten och öka lönsamheten.

Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy är levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Personalen arbetar ständigt med att hitta förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar. Vi prioriterar material som kan återanvändas eller återvinnas. Vi prioriterar också leverantörer som kan påvisa att de aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.

Miljöarbetet inom Ottobock bedrivs ansvarsfullt samt aktivt i syfte att motverka negativa effekter på det ekologiska systemet. I vår verksamhet ska, i möjligaste mån, miljöanpassade och resurssnåla produkter och arbetsmetoder användas.

Otto Bock Scandinavia är ISO-certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 13485, ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001. Ottobocks produkter är CE-märkta och klassade som medicintekniska produkter enligt Medical Devices Directive MDD 93/42 EEC.

Code of Practice

Code of Practice (CoP) är ett totalkvalitetssystem som tagits fram för att säkra dokumentation, spårbarhet, kvalitetskontroll, riskanalys och avvikelsehantering. Det medicintekniska EU-direktivet 93/42EEG, ISO 13485 och ISO 9001 ingår alla som delar i detta och ledningssystemet är certifierat av Intertek.

Idag är Code of Practice ett fristående bolag, tillgängligt för alla företag och organisationer inom den ortopedtekniska branschen. Kvalitetssystemet drivs och utvecklas i nära samarbete med klinisk personal, specialistgrupper och företag och med ett ständigt fokus på att följa de medicintekniska direktiven för patientsäkerhet. Detta nätverk av samlad erfarenhet och kompetens är i sin tur en ovärderlig tillgång i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra tjänster och produkter. Vi vill fortsätta att sätta standarden för kvalitet.


ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Den innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer: Ledarskap, Kundfokus, Processinriktning, Systemangreppssätt för ledning, Medarbetarnas engagemang, Faktabaserade beslut, Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och Ständiga förbättringar.

ISO 13485

ISO 13485 är en internationell standard som specificerar kraven på det kvalitetsledningssystem som företag som tillhandahåller medicintekniska produkter och tjänster bör uppvisa. Standarden bygger på ISO 9001 och ställer krav på dokumentation, ledningens ansvar, hantering av resurser, mätning, analys och förbättring.

ISO 14001

Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 kan vi identifiera och systematiskt minska vår påverkan på miljön. Standarden ger oss stöd i arbetet med att utveckla våra arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.